โปรแกรม EasyTax  (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค้นหาง่าย ลดการทำงาน
ที่ซ้ำซ้อน ความยืดหยุ่นสูง
ไม่จำกัดการกรองข้อมูลเพื่อออกรายงาน
ใช้หลักการกรอกฟอร์มการออกใบรับรอง 50 ทวิ ในฟอร์มเดียว 
(One Screen Process) ให้สามารถออก
ใบรับรอง 50 ทวิ สามารถ
แสดงผลและนำส่งได้เลย ทั้งใบนำส่ง, ใบแนบ (รูปแบบต่างๆ)
ทั้ง ภงด. 1, 2, 3 และ 53  และออกรายงานบัญชีพิเศษฯ ได้ รวมถึง
สามารถยื่นนำส่งให้สรรพากรผ่านสื่ออีเล็กฯ
และสื่ออินเตอร์เน็ตได้ 

ระบบมีความรวดเร็วสูง ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์น้อย และสามารถ
ติดตั้งได้ทั้งแบบผู้ใช้งานคนเดียว และแบบผู้ใช้งานหลายคน 
โดยไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเวลาที่ต้องเสียไป
ลดต้นทุนในเรื่องการติดตั้ง การ implement มีระบบช่วยเหลือให้
ผู้ใช้งานเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย